Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання і стажування у 2018 році

ПОЛОЖЕННЯ
про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання і стажування до Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського у 2018 році
СХВАЛЕНО:
Засідання вченої ради університету від 23.01.2018 (протокол № 11)
I. Загальні положення
1.1.            Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання      до      Миколаївського      національного      університету       імені В. О. Сухомлинського у 2018 році (далі – Положення) розроблено згідно з «Правилами прийому  до  Миколаївського  національного  університету  імені В. О. Сухомлинського на 2018 рік», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.01.2016 р. за № 8/28138.
1.2.           Підготовка іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №  136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», від 12 серпня 2015 року № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
1.3.         Прийом іноземців здійснюється без обмежень ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічної та інших ознак.
1.4.          Дія цього Положення не поширюється на іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.
1.5.               Іноземці можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
Прийом іноземців на навчання до університету за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.
Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників із числа:
–                 іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
–                 закордонних українців, статус яких підтверджений посвідченням закордонного українця.
1.6.              Навчання  в  Миколаївському  національному   університеті   імені В. О. Сухомлинського (далі – Університет) ведеться українською, російською та англійською мовами.
1.7.       У разі, якщо іноземці, які навчатимуться в Університеті на підставах, зазначених у п. 1.5. цього Положення, потребують мовної підготовки для здобуття певного ступеня вищої освіти, навчання в аспірантурі, докторантурі, отримання післядипломної освіти, вони проходять таку підготовку за відповідним рішенням відбіркової комісії, яке виноситься за умови наявності в іноземців та осіб без громадянства повної загальної середньої освіти, отриманої за кордоном. Порядок роботи відбіркової комісії встановлюється Приймальною комісією.
Мовна підготовка іноземних громадян в Університеті здійснюється за денною формою згідно з навчальними програмами, запропонованими МНУ імені В. О. Сухомлинського, після чого іноземець отримує свідоцтво встановленого зразка.
1.8.             Навчання іноземців здійснюється за очною (денною), заочною (дистанційною) формами навчання та у їх поєднанні.
1.9.            Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення іноземців здійснюється в порядку, як для громадян України, на підставі наказу ректора Університету.
Нормативний зміст і термін навчання за всіма ступенями освіти визначається стандартами вищої освіти України, Умовами прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 р., затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1378 від 13.10.2017 р., Правилами прийому до МНУ імені В. О. Сухомлинського у 2018 р.
ІІ. Порядок видачі та реєстрації запрошень на навчання для іноземців та осіб без громадянства
2.1.         Запрошення видаються Університетом, який надає освітні послуги іноземцям на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності.
Запрошення видаються іноземцям, щодо яких Університет надає згоду на прийом для здобуття відповідного ступеня вищої, післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, навчання за програмами академічної мобільності.
Університет видає запрошення на навчання:
–       іноземцям, які запрошуються на навчання за  програмами  тривалістю 90 днів і більше,  відповідно  до  зразка,  затвердженого  підпунктом  3  пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року
№ 1541,   зареєстрованого   в   Міністерстві    юстиції   України   25   листопада 2013 року за № 2004/24536;
–           іноземцям, які запрошуються на навчання за короткостроковими програмами тривалістю до 90 днів, а також іноземцям-студентам заочної (дистанційної)     форми    навчання     для    участі    у    настановчих / заліково- екзаменаційних сесіях – на бланку навчального закладу.
Для прийняття рішення щодо надання згоди на прийом іноземця на навчання відбіркова комісія Університету здійснює оцінку відповідності такого іноземця умовам прийому на навчання на підставі поданих ним документів, зокрема:
1)     паспортного документа іноземця;
2)        документа про здобутий рівень освіти з одержаними із навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;
3)     письмової згоди на обробку персональних даних.
Відбіркова комісія визначає необхідність перекладу документів українською мовою, а також проведення співбесіди, за можливості в режимі он- лайн.
2.2.                 Встановлює відповідність документів іноземця встановленим вимогам щодо прийому на навчання за обраною ним освітньою програмою Відділ Університету
2.3.              Висновки Приймальної комісії щодо запрошення іноземця на навчання оформлюються протоколом, який зберігається протягом усього періоду навчання іноземного громадянина (у разі його вступу на навчання).
2.4.       Протокол відбіркової комісії за результатами розгляду документів та співбесіди з іноземним вступником має містити про нього таку інформацію:
1)     ім’я та прізвище;
2)     країна постійного проживання;
3)     серія та номер паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує його особу;
4)     рівень освіти (академічні права щодо продовження освіти);
5)     середній бал успішності за наданим документом про попередню освіту;
6)     результати співбесіди (у разі її проведення);
7)     необхідність мовної підготовки до основного навчання;
8)        висновок відбіркової комісії щодо відповідності вступника-іноземця умовам прийому на навчання.
2.5.                 Позитивний висновок відбіркової комісії є підставою для повідомлення іноземця про згоду Університету стосовно прийняття його на навчання (на мовну підготовку, стажування) за обраною ним освітньою програмою та видачі йому запрошення відповідно до встановленого порядку.
2.6.             Реєстрація оформлених запрошень здійснюється уповноваженим державним підприємством в електронному журналі.
2.7.             Для присвоєння запрошенню номера в електронному журналі Університет подає уповноваженому державному підприємству заповнене запрошення в електронній формі разом з електронною копією протоколу відбіркової комісії та копіями документів, зазначених у пункті 2.1. Положення.
2.8.        Уповноважене державне підприємство протягом п’яти робочих днів із дати отримання заповненого в електронному вигляді запрошення перевіряє подані відомості, присвоює запрошенню реєстраційний номер в електронному журналі та направляє електронну версію зареєстрованого запрошення Університету для подальшого роздрукування запрошення на бланку.
2.9.          У реєстрації поданого запрошення в електронному журналі може бути відмовлено, якщо воно було видано іншим навчальним закладом та вже зареєстровано в електронному журналі.
Відділ направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання.
2.10.            Запрошення заповнюються українською та англійською мовами друкованим способом.
2.11.        Запрошення діє не більше шести місяців із дати його видачі.
Строк дії запрошення встановлюється Університетом із урахуванням Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених Міністерством освіти і науки України, а також тривалості відповідних освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових програм, навчальних програм академічної мобільності, програм із вивчення державної мови або мови навчання, стажування.
2.12.             Відділ забезпечує своєчасне інформування відповідного органу охорони державного кордону щодо деталей прибуття запрошеного ним іноземця в Україну (дати прибуття, номера рейсу транспортного засобу тощо), а також надає відомості про особу, уповноважену на зустріч іноземця та його супроводження від пункту пропуску через державний кордон України до Університету, з обов’язковим зазначенням її прізвища, імені та по батькові, паспортних даних і даних оперативного контактного зв’язку.
2.13.                 Відділ інформує уповноважене державне підприємство про іноземців, які прибули для здобуття відповідного ступеня вищої, післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, стажування), навчання в аспірантурі, докторантурі, за програмами академічної мобільності або з вивчення державної мови чи мови навчання, шляхом внесення відповідних відомостей до електронного журналу.
ІІІ. Порядок прийому заяв і документів іноземних вступників
3.1.         Іноземці та особи без громадянства, які вступають на навчання до Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями), мають звернутися до Відділу, що разом із відбірковою комісією здійснює перевірку, прийом заяв і документів та організацію вступних випробувань.
3.2.                       Документ (оригінал) про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ іноземця на навчання до Університету, має бути засвідчений у країні його видачі у спосіб, що офіційно застосовується у цій країні для такого засвідчення, проходить процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
3.3.      Іноземні громадяни, які вступають для мовної підготовки, що передує вступу на навчання до Університету, подають такі документи:
1)     заяву;
2)       документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
3)       додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
4)       копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
5)         дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
6)     4 фотокартки розміром 30х40 мм.
Додатково за вимогами відбіркової комісії можуть бути надані такі документи:
7)     копія документа про народження;
8)            медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець.
Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.
3.4.          Іноземці та особи без громадянства, які отримали повну загальну середню освіту в закордонній країні та вступають на навчання за ступенем освіти «Бакалавр», подають до відбіркової комісії такі документи:
1)     заяву;
2)       документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
3)       додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
4)       копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
5)         дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
6)     4 фотокартки розміром 30х40 мм;
7)     копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Додатково за вимогами відбіркової комісії можуть бути надані такі документи:
8)     копія документа про народження;
9)            медичний   сертифікат   про   стан   здоров’я,   засвідчений   офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;
10)             свідоцтво   про   мовну   підготовку   (вимога   не   поширюється    на іноземців, які вступають на англомовні спеціальності);
Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.
3.5.          Іноземці та особи без громадянства, які отримали повну загальну середню освіту в Україні та вступають на навчання за ступенем освіти
«Бакалавр», подають до відбіркової комісії такі документи:
1)     заяву;
2)       документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
3)       додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
4)             сертифікат   (оригінал   та   його   копію)   зовнішнього   незалежного оцінювання;
5)       копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6)         дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
7)     4 фотокартки розміром 30х40 мм;
8)     копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Додатково за вимогами відбіркової комісії можуть бути надані такі документи:
9)     копія документа про народження;
10)            медичний   сертифікат   про   стан здоров’я,  засвідчений  офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;
Документ, зазначений у підпункті 5 цього пункту, має бути перекладений українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.
3.6.        Іноземці та особи без громадянства, які отримали базову вищу або повну вищу освіту в закордонній країні та вступають на навчання до Університету за ступенем освіти «Магістр», подають до відбіркової комісії такі документи:
1)     заяву;
2)       документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
3)       додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
4)      оригінал та копія документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім  ступенем  вищої  освіти,  отримані  кредити / тривалість навчання та успішність із навчальних дисциплін;
5)       копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6)         дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
7)     4 фотокартки розміром 30х40 мм;
8)     копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Додатково за вимогами відбіркової комісії можуть бути надані такі документи:
9)     копія документа про народження;
10)            медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;
11)           свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких відбіркова комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою).
Документи, зазначені у підпунктах 2–5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.
3.7.        Іноземці та особи без громадянства, які отримали базову вищу або повну вищу освіту в Україні та вступають на навчання до Університету за ступенем освіти «Магістр», подають до відбіркової комісії документи згідно з п.3.5. цього положення.
До переліку документів п.3.5. додається свідоцтво про визнання документа, видане Міністерством освіти і науки України, на базі якого іноземець вступав на навчання за ступенем освіти «Бакалавр».
3.8.           Іноземці, які вступають до аспірантури, подають до відбіркової комісії такі документи:
1)     заяву;
2)       документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
3)       додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
4)       копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
5)             дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи / навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою;
6)         дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
7)     4 фотокартки розміром 30х40 мм;
8)     копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Додатково за вимогами відбіркової комісії можуть бути надані такі документи:
9)     копія документа про народження;
10)            медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;
11)           свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких відбіркова комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою).
Документи, зазначені у підпунктах 2–4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним (консульським) засвідченням перекладу.
3.9.            Для переведення іноземних студентів до Університету з інших навчальних закладів, а також з однієї форми навчання на іншу або  спеціальності на іншу в межах університету подаються такі документи:
1)     заява;
2)               подання встановленого зразка (заповнюється під час подачі документів);
3)            письмова згода ректора вищого навчального закладу, в якому навчається заявник, із печаткою вищого навчального закладу (для іноземних студентів    Університету    достатньо    письмової     згоди     декана   факультету / інституту, де навчається студент);
4)     академічна довідка або залікова книжка – оригінал (у разі переведення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
5)       копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6)         дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
7)     4 фотокартки розміром 30х40 мм;
8)     копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Додатково за вимогами відбіркової комісії можуть бути надані такі документи:
9)     копія документа про народження;
10)            медичний   сертифікат   про   стан здоров’я,  засвідчений   офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;
11)           свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких відбіркова комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою).
3.10.        Іноземці та особи без громадянства, які поновлюються на навчання до Університету, подають такі документи:
1)     заява;
2)               подання    встановленого    зразка   (заповнюється    під    час    подачі документів);
3)           академічна   довідка  –  оригінал   (у разі поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
4)     витяг із наказу про відрахування;
5)       документ (оригінал та його копію) про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого раніше здійснювався вступ до вищого навчального закладу;
6)       додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснювався вступ (за наявності);
7)       копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
8)         дійсний поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
9)     4 фотокартки розміром 30х40 мм;
10)      копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Додатково за вимогами відбіркової комісії можуть бути надані такі документи:
11)      копія документа про народження;
12)            медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;
13)           свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців (вимога не поширюється на іноземців, щодо яких відбіркова комісія зробила висновок про достатній рівень володіння українською або російською мовою).
3.11           Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, передбачені вимогами міжнародних програм та / або договорів, у рамках яких реалізується академічна мобільність.
3.12         Усі документи, зазначені в цьому розділі, зберігаються в особовій справі вступників / студентів.
ІV. Вимоги до рівня освіти вступників
4.1.           На навчання в Україні для здобуття ступеня освіти «Бакалавр» приймаються іноземці та особи без громадянства з повною загальною середньою освітою.
4.2.            На навчання в Україні для здобуття ступеня освіти «Магістр» приймаються іноземці та особи без громадянства, які мають ступінь освіти
«Бакалавр» або освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».
4.3.           На навчання в Україні для здобуття ступеня доктора філософії приймаються іноземці та особи без громадянства, які здобули ступінь освіти
«Магістр» або освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».
Іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають намір вступити на навчання в Україні до аспірантури на основі іноземного документа про попередню освіту, але не володіють українською або російською мовою, мають пройти мовну підготовку за програмою Університету.
4.4.        Прийом на навчання на перший курс із нормативним і скороченим термінами навчання проводиться у межах ліцензованого обсягу за акредитованими спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Прийом на навчання на старші (другий та наступні) курси з нормативним терміном навчання здійснюється у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за акредитованими спеціальностями відповідно до Переліку спеціальностей, за якими здійснювався набір на перший курс.
4.5.       Університет здійснює прийом іноземних студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.
Поновлення іноземних студентів на всі форми навчання дозволяється, як правило, у період сесії, а також літніх і зимових канікул.
Поновлення іноземних студентів, яким надавалася академічна відпустка, відбувається на загальних засадах, за умови обов’язкового перетину ними кордону України.
Переведення іноземних студентів із вищих навчальних закладів України до Університету здійснюється за згодою ректорів обох навчальних закладів, а у межах університету – за згодою деканів (директорів).
Документи на поновлення і переведення студентів на навчання на 1 курсі ступеня освіти «Бакалавр» не приймаються.
4.6.          Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, протягом першого семестру проходять процедуру визнання в Міністерстві освіти і науки Україні відповідно до законодавства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій / наукових ступенів.
За результатами процедури визнання Університет приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, який відповідає результатам процедури визнання, або ж про відрахування іноземця.
У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий освітній рівень Університет відраховує такого іноземця.
V. Фінансування підготовки іноземних фахівців
5.1.           Оплата освітніх послуг, що надаються Університетом іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
5.2.             Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
5.3.        Вартість навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, які на законних підставах беруть участь у конкурсному відборі на зарахування до числа студентів Університету, не може бути нижчою, ніж для українських громадян, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, та встановлюється відповідним наказом.
5.4.        Вартість навчання іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибули на навчання до Університету з країн ближнього зарубіжжя (Додаток), відповідно до Закону «Про вищу освіту» встановлюється окремим наказом.
VI. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання
6.1.             Прийом заяв і документів іноземних громадян, що надходять відповідно до виділених Університету квот на навчання за освітніми ступенями бакалавра і магістра на всі відповідні підрозділи університету здійснюється відповідно до Умов прийому у ВНЗ України в 2018 році із 12 липня 2018 року до 19 жовтня 2018 року.
Зарахування здійснюється до 01 листопада 2018 року на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
6.2.        Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників-іноземців на основі повної загальної середньої освіти, для вступу на навчання для здобуття ступеня освіти
«Бакалавр» проводиться у такі терміни:
Етапи вступної компанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та
документів
12 липня 2018 року
12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити
вступні випробування
19 жовтня
2018 року
19 жовтня
2018 року
Терміни проведення
вступних випробувань
21 липня –
26 жовтня 2018 року
21 липня –
26 жовтня 2018 року
Терміни зарахування
вступників
07 серпня –
01 листопада 2018 року
07 серпня –
01 листопада 2018 року
6.1.        Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземців на основі базової та повної вищої освіти, яку вони отримали в навчальних закладах України та за її межами (мають свідоцтво про мовну підготовку), для здобуття ступеня освіти «Магістр» проводиться у такі терміни:
Етапи вступної компанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та
документів
12 липня 2018 року
12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити
вступні випробування
12 жовтня
2018 року
12 жовтня
2018 року
Терміни проведення
вступних випробувань
21 липня –
26 жовтня 2018 року
21 липня –
26 жовтня 2018 року
Терміни зарахування
вступників
20 серпня –
01 листопада 2018 року
20 серпня –
01 листопада 2018 року
6.1.             Іноземні громадяни та особи без громадянства, які проходять процедуру переведення або поновлення на навчання за ступенем освіти
«Бакалавр», подають необхідні документи, ліквідують академічну заборгованість, якщо така є, а також зараховуються, як правило, у період сесії, літніх та зимових канікул.
6.2.          Іноземні громадяни та особи без громадянства, які вступають до аспірантури, подають необхідні документи, складають вступні випробування і зараховуються впродовж року.
6.3.      Прийом документів на навчання з метою мовної підготовки до вступу до Університету іноземних громадян здійснюється протягом року.
6.4.             Навчання за програмами академічної мобільності здійснюється протягом року.
VII. Організація та проведення вступних випробувань
7.1.        Іноземні громадяни по закінченні мовної підготовки зараховуються на обраний факультет за результатами вступного випробування.
Вступні випробування проводяться предметною екзаменаційною комісією (при вступі на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр») або фаховою атестаційною комісією (при вступі на навчання для здобуття ступеня
«Магістр») у кілька сесій за розкладом, який затверджується й оприлюднюється Приймальною комісією.
Посольства та консульства іноземних країн можуть звернутися Університету із клопотанням про надання можливості присутності своїх співробітників на засіданнях відбіркової комісії. Установи, яким таке право надано, можуть направляти на засідання відбіркової комісії своїх представників. Відбіркова комісія створює належні умови для присутності іноземних спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам відбіркової комісії.
7.2.         Для прийому на навчання до Університету іноземних громадян та осіб без громадянства за ступенем «Бакалавр» проводиться вступне випробування у формі співбесіди, що представляє собою перевірку рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення стосовно рекомендації / не рекомендації вступників до зарахування.
Для вступу на 1 курс ступеня освіти «Бакалавр» іноземні громадяни проходять співбесіду з:
–    української (російської) мови;
–    профільної дисципліни;
–    англійської мови.
Для іноземців, які отримали повну загальну середню освіту в Україні та успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання 2017 або 2018 років, результати проходження ЗНО за конкурсними предметами зараховуються як успішне складання співбесіди з балами, вказаними у сертифікаті ЗНО.
Для забезпечення зіставлення результатів вступних випробувань вступників-іноземців із результатами випробувань вступників з українським громадянством, оцінка їх знань із конкурсних предметів під час співбесіди здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Середні бали базових освітніх документів вступників-іноземців також приводяться до співставного значення за 200-бальною шкалою. Рейтинговий бал вступників визначається з урахуванням визначених Правилами прийому коефіцієнтів вагомості.
7.3.               Для прийому на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства за ступенем «Магістр» проводяться співбесіди за відповідними програмами вступних випробувань із профільних дисциплін та іноземної мови, що передбачені для вступників з українським громадянством, за результатами яких приймається протокольне рішення стосовно рекомендації/не рекомендації вступників до зарахування.
7.4.               Для прийому до аспірантури іноземні громадяни складають випробування з:
–    української або російської мови як іноземної;
–    зі спеціальності, на яку вступають.
7.5.          Терміни проведення вступних випробувань визначаються наказом про склад відбіркової комісії та на засіданнях Приймальної комісії за фактом звернення іноземних громадян та осіб без громадянства щодо вступу до Університету.
7.6.       Для вступних випробувань використовуються відповідні програми за ступенями.
7.7.        Мінімально необхідне для вступу значення балів із загальноосвітніх предметів, із яких проводиться вступне випробування, складає 100 за 200 бальною шкалою.
VIII. Організація та проведення конкурсу
8.1.        Університет здійснює набір на навчання іноземних громадян і осіб без громадянства у межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) та за ступенями освіти «Бакалавр» із повним і нормативним терміном навчання, а також до магістратури й аспірантури.
8.2.           У випадку, коли іноземні громадяни та особи без громадянства вступають на навчання у терміни, визначені Правилами прийому для вступників з українським громадянством, вони на рівних умовах беруть участь у вступних випробуваннях, конкурсному відборі, зарахуванні на ліцензовані місця поточного року прийому на навчання.
У випадку, коли іноземні громадяни та особи без громадянства вступають на навчання пізніше термінів, визначених Правилами прийому для вступників з українським громадянством, вони беруть участь у вступних випробуваннях, конкурсному відборі, зарахуванні на вакантні місця у межах ліцензованих обсягів прийому на навчання.
8.3.           Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі для вступу на навчання за державним замовленням, за винятками, встановленими Конституцією України, Законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
8.4.         Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.
8.5.        Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах із вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до Університету за співбесідою із предметів, передбачених Правилами прийому для вступу на ступінь освіти «Бакалавр», у межах встановлених квот за рекомендаціями     національних     культурних     українських    товариств     або дипломатичних установ України за кордоном.
IХ. Зарахування та навчання іноземних громадян
9.1.      Іноземці зараховуються до Університету:
–       двічі на рік на початку академічних семестрів для здобуття певного ступеня вищої освіти за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) за результатами поданих згідно з пунктом 3 цього Положення документів та співбесіди, що проводиться предметною екзаменаційною або фаховою атестаційною комісією з визначених дисциплін та мови навчання;
–        упродовж першого семестру мовної підготовки на підставі рішення Приймальної комісії за результатами вивчення нею поданих відповідних документів;
–     для навчання в аспірантурі – відповідно до Положення про підготовку наукового-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309.
9.2.          Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються на навчання за ступенями освіти «Бакалавр» і «Магістр» за умови оплати ними вартості навчання і на підставах укладеного з університетом договору.
Зарахування здійснюється наказом ректора Університету на підставі рекомендації відбіркової комісії та рішення Приймальної комісії.
9.3.          Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються на навчання до аспірантури за результатами конкурсу, який проводиться серед іноземців.
9.4.          Іноземні громадяни, яким надається державна стипендія згідно з міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення відповідно до Правил прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2018 році.
9.5.          Наказ про зарахування іноземця на навчання за ступенями освіти
«Бакалавр» і «Магістр», а також до аспірантури, виданий на підставі рішення Приймальної комісії, вноситься в електронній формі до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
9.6.          Наказ про зарахування (відрахування) іноземця для проходження мовної підготовки для вступу на навчання в електронній формі має бути внесений до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
9.7.           Зарахованим на навчання за очною (денною) формою навчання іноземцям видається студентський квиток державного зразка. Студентам заочної форми навчання видається посвідчення студента Університету, а також залікова книжка встановленого законодавством зразка. Аспірантам видається посвідчення аспіранта Університету.
9.8 Університет забезпечує своєчасне подання документів до територіальних органів чи підрозділів Державної міграційної служби України для оформлення зарахованим на денну форму навчання іноземцям в установленому законодавством порядку посвідок на тимчасове проживання на період навчання.
Періоди навчання іноземних студентів визначаються окремим наказом університету відповідно до тривалості освітніх (наукових) програм та включають у себе строк, необхідний для вступу на наступний рівень освіти та (або) здійснення офіційного засвідчення отриманих після завершення навчання документів.
9.9. Про іноземців, яких відраховано з навчального закладу відповідно до пунктів 2–6 частини першої статті 46 Закону України «Про вищу освіту», а також про іноземців, які без поважних причин припинили навчання або зникли з місця проживання, університет протягом 10 днів зобов’язаний повідомити територіальний орган чи підрозділ Державної міграційної служби України за місцем проживання іноземця.
Х. Прикінцеві положення
10.1.        Положення стосовно прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання      до      Миколаївського      національного       університету      імені В. О. Сухомлинського підлягає щорічному перегляду та затвердженню на засіданні Приймальної комісії після затвердження Правил прийому.
10.2.             Усі питання, пов’язані з уточненням, вилученням, додаванням окремих параграфів та розділів Положення, вирішуються Приймальною комісією за узгодженням з проректором із науково-педагогічної роботи не пізніше, ніж за місяць до початку вступної кампанії.
10.3.            Перегляд окремих пунктів, розділів цього Положення не може здійснюватися у період проведення вступної кампанії, крім випадків, які виникають у зв’язку зі зміною законодавчої та нормативно-правової бази, форс- мажорних обставин.
Додаток
Країни ближнього зарубіжжя
Країни з якими Україна має сумісний кордон або тісно взаємодіє у своєму розвитку:
Назва країни
1
Азербайджан
2
Арменія
3
Білорусь
4
Грузія
5
Казахстан
6
Киргизстан
7
Молдова
8
Росія
9
Таджикистан
10
Туркменістан
11
Узбекистан